او تاکید کرد:مردم برای ایران و امید باید پای صندوق های رای بروند ورای بدهند.