به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات ،به نقل از سحر –پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی-در ادامه به قدرت پشتوانه ای رای مردم برای فرد متنخب اشاره کرد و افزود: پس روشن است که هرچه مشارکت مردم بیشتر باشد جایگاه و شان جامعه بیشتر خواهد بود و همچنین پشتوانه ای که به رییس جمهور برای ادامه کار قدرت می دهد و راهگشا است بیشتر می شود. در حال حاضر و با مراجعه به حافظه تاریخی شان مردم تردیدی برای رای دادن ندارند و همچنین به این اطمینان رسیده اند که فردی در تراز جامعه را انتخاب کنند.

مبلغ همچنین مشارکت در انتخابات این دوره را حداکثری دانست و اضافه کرد: مشارکت مردم در این دوره از انتخابات بسیار باشکوه خواهد بود، چون هم در این زمینه تجربه دارند و هم شرایط حساس کنونی جامعه را درک می کنند. در حال حاضر و در این شرایط رای مردم در سرنوشت کشور تعیین کننده است. من در این دوره مشارکت مردمی باشکوهی را پیش بینی می کنم. مردم  امروز نمایشی باشکوه که در شان خودشان و کشور است رقم خواهند زد.