وی پیش از این با انتقاداتی که در برنامه دورهمی از سیاست های دولت ابراز کرد خود را به عنوان یک چهره سیاسی معرفی کرد چرا که با توجه به صحبتهای مدیری در این برنامه که بارها اقدامات و سیاست های دولت را در سیبل انتقادات شدید خود قرار داده نمی توان وی را یک فرد غیر سیاسی عنوان کرد .

حال با توجه به سابقه انتقادات وی از دولت و سکوتی که این وی در فضای انتخابات پیشه کرده این شائبه به وجود آمده که مدیری از کاندیدای جناح مخالف دولت حمایت کرده است .وقتی سابقه هجمه شدید وی علیه دولت در برنامه دور همی که حتی وزیر کاردان ، با درایت و محبوبی چون محمد جواد ظریف را از پیکان تیز هجمه خود بی نصیب نگذاشت را کنار انتقادات بی سابقه و غیر منصفانه جناح مخالف دولت در کنار هم قرار می دهیم بیشتر به یکی بودن این ادبیات پی می بریم.

آقای مدیری سیاست سکوت و ژست غیر سیاسی بودن را کنار بگذارید یادمان نرفته که گفته بودید قصد دارید سالی یک فیلم سیاسی بسازید پس همسو بودن خود را با جناح مخالف دولت کتمان نکنید . دیگر بر همگان مشخص است که در باغ سبز صدا و سیما و حمایت نهاد اقتصادی وابسته به قدرت های نظامی در انتقادات گزنده شما از دولت تاثیر به سزایی داشته است.