او رای به روحانی در انتخابات روز جمعه را رای به تداوم تدبیر، عقلانیت، امید و پیشرفت خواند و افزود: برای استمرار امید در کشور راهی جز رای به روحانی نداریم. ما نیازمند آن هستیم که در کشور برنامه‌هایی با توجه به محیط‌زیست، حقوق شهروند و آزادی‌های اجتماعی را دنبال کنیم و تحقق این برنامه‌ها را می‌توان با رای به تداوم دولت تدبیر و امید دنبال کرد.

ابتکار با اذعان به اینکه ایران آسیب‌های زیادی از بی‌خردی‌ها و فقدان عقلانیت در مجموعه‌های اجرایی قبلی خورده است، عنوان کرد: کشور ما دیگر تاب و تحمل ادامه دوره‌های بی‌خردی را ندارد. جامعه ایران و جوانان دیگر تحمل فضاهای سخت‌گیرانه و امنیتی را ندارند.

به گفته رئیس سازمان محیط زیست؛ طبیعت ایران تحمل دوره بی‌تدبیری را ندارد. اقتصاد ایران تحمل دوره بی‌برنامه‌گی را ندارد، فرهنگ ایران تاب تکرار دوره بی‌فرهنگی را ندارد. پس برای همین است که به عقب برنمی‌گردیم و رو به آینده‌ای سرشار از تدبیر و امید حرکت می‌کنیم.