او در ادامه یادآورشد: کسانی که آزادی مردم را محدود کرده اند و مردم را از حقوق اجتماعی خود محروم کرده اند، خبرنگاران را به زندان انداخته اند یا از حق حیات و زندگی محروم کرده اند، کسانی که در دوران فرماندهی خود با استفاده از نیروی نظامی با آزادی های مردم برخورد کرده اند، دانشجویان را کتک زده اند و به صورت گازانبری آنها را دستگیر کرده اند اگر شعار آزادی بدهند، مردم آن را یک دروغ بزرگ می دانند و نمی پذیرند.

منتجب نیا با بیان اینکه آقای روحانی همواره طرفدار آزادی بوده و در هر سمتی از آزادی مردم دفاع کرده است، تاکید کرد: آزادی روحانی آنقدر مشهود است که حتی از قید تحزب آزاد است و هیچ وقت نمی خواست در یک حزب بگنجد و همواره در کنار آزادی خواهان و طرفداران حقوق ملت بوده است.

وی با اشاره به اینکه دولت و نظام باید از حقوق فرد و جامعه دفاع کند، افزود: روحانی معتقد است قانون اساسی مدافع حقوق تمام شهروندان و ایرانیان است و اجازه نمی دهد هیچ گروهی آزادی مردم و حقوق آنها را پایمال کند بنابراین طرح این شعار از او پذیرفته شده است چون عمیقا به آن معتقد است و همواره با سانسور فضای رسانه ای و برخوردهای امنیتی مقابله کرده است.