سخنان صریح  و شفاف رئیس جمهوری هنوز خطاب به مردم  به پایان نرسیده بود  که  مجری مناظره  اعلام کرد ، فرصت شما به  پایان رسیده  است . این  درحالی بود که نمایشگر زمانی صفحه  4 ثانیه  باقیمانده زمانی را نشان می داد.

اصرار مجری مناظره بر پایان زمان  حسن روحانی در حالی بود که کاندیدای  قبلی 7 ثانیه بیشتر از زمان قانونی اش سخن گفته بود. نمونه دیگر این  رفتار دوگانه  در زمان سخنرانی ابراهیم رئیسی بود  که برغم گذشت 7 ثانیه از پایان  زمانش هیچ تذکری از سوی مجری برنامه دریافت  نکرد و تا 11 ثانیه  اضافه سخنرانی اش را ادامه داد.