به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، به نقل از سحر- پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی- میرزایی اظهار کرد: روحانی و جهانگیری هم مجبور بودند پاسخ این اتهامات را بدهند، هم موانع و سنگ اندازی های رقبای خود و هم در فرصت باقی برنامه ها و سیاست های خود را برای آینده بگویند اما باز هم اجازه طرح برنامه ها و سیاست ها داده نشد.

این صاحب نظر مسائل اقتصادی در ادامه با بیان اینکه سیاست های دولت یک مسیر مستمر و ادامه دار است، عنوان کرد: درست است که با انتخاب  روحانی باز رئیس جمهور همان رئیس جمهور قبلی است اما دولت جدیدی به نام دولت دوازدهم مستقر می شود و سیاست ها از توالی زمانی و منطقی مشخصی برخوردارند. طبیعی است که دولت دوازدهم سیاست ها و برنامه های مجزا و قابل روشن خواهد داشت و الزاما هرآنچه باید صورت بگیرد نمی توانست در چهار سال به سرانجام برسد.

وی افزود: در این دولت مقدمات، زمینه ها و تمهیدات متعددی برای رسیدن به ثبات و نقطه صفر انجام شده، همچنین بخش عمده ای از وقت دولت برای آوار برداری از اقتصاد دولت گذشته اختصاص داده شده است.

میرزایی با اشاره به اینکه دولت یازدهم با حجم عظیمی از خرابی ها و ویرانی های سال 92 ، نظام در هم ریخته و رو به ورشکستگی در بانک ها، دو سال پیاپی 91 و 92 رشد اقتصادی منفی که چیزی حدود 10 درصد بود، سازمان های کارشناسی تعطیل و از هم پاچیده به خصوص در سازمان بودجه و برنامه ریزی، تعهیدات بسیار زیاد دولت که در طول تاریخ بی سابقه بوده است روبه رو بوده، تاکید کرد: بخش مهمی از وقت و انرژی دولت در دوره گذشته جهت رسیدن به یک وضع نسبتا با ثبات و اقتصاد مبتنی بر اعتماد منسوخ شده است. دولت در راه رسیدن به ثبات و آرامش نسبی برای سیاست گذاری رونق بخش و ایجاد فضای قابل اعتماد در سطح بین المللی و جهانی موفق بوده است.